הודעות לציבור

קסטרו מודל בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים  ביום ג', 7 בינואר 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. על סדר יומה של האסיפה: אישור מתן כתבי שיפוי ואישור מתן כתבי פטור, בנוסחים כפי שצורפו לדוח זימון האסיפה (ראה להלן), לנושאי משרה בחברה, וכן לנושאי משרה מטעם החברה בחברות בהן החברה מחזיקה או שיש לה עניין בהן, והכל לרבות מי שהינם בעלי שליטה ו/או שלבעלי שליטה בחברה עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי ופטור להם וכפי שיהיו ויכהנו מעת לעת; מינוי עו"ד מורן מאירי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 12.1.2020; מינוי הגב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית בחברה לתקופה שהחל מיום 12.1.2020 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ג', 14 בינואר 2020 באותה שעה ובאותו מקום או במועד מאוחר יותר, כפי שיחליט יו"ר האסיפה בהסכמת רוב הנוכחים בעלי זכות ההצבעה. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ג', 10 בדצמבר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה, שפרסמה החברה ביום ב', 2 בדצמבר 2019, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il (מספר אסמכתא: 2019-01-105594).

קסטרו מודל בע"מ