תקנון כרטיס מתנה של קסטרו

 للشروط بالعربية

устав на русском языке

תקנון כרטיס מתנה של קסטרו

 1. חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") מנפיקה עבור לקוחותיה כרטיס מתנה מגנטי פלסטי הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח/הרוכש. כרטיס המתנה ישמש לרכישת שירותים או מוצרים ברשת חנויות קסטרו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "כרטיס המתנה"):
 2. קסטרו שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתר קסטרו (www.castro.co.il).
 3. כל אדם שרכש/מחזיק בכרטיס המתנה מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.
 4. מובהר כי תקנון זה חל רק בנוגע לכרטיסי מתנה שנרכשו בחנויות קסטרו ולא בנוגע לכרטיסים שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת.
 5. כרטיס המתנה ניתן למימוש בכל הרשתות המכבדות את הכרטיס הן: קסטרו (לא כולל חנויות עודפים), הודיס, קרולינה למקה, טופ טן, איב רושה, אורבניקה, קיקו מילאנו ואקססורייז. רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת והיא המחייבת..
 6. לא ניתן לממש את כרטיס המתנה ברכישה באתר קסטרו באינטרנט.
 7. הכרטיס ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בחנויות קסטרו, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.
 8. כרטיס המתנה יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986 .
 9. במקרה של מימוש חלקי של כרטיס המתנה (ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה) וההפרש לא עלה על 5% מהסכום בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, יהיה הלקוח זכאי לקבל את העודף במזומן.
 10. תוקפו של כרטיס המתנה הוא לשנתיים מיום הנפקתו. כרטיס מתנה שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד קסטרו. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.
 11. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות כרטיס המתנה "רכישה מפוצלת", היינו לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס המתנה ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים.
 12. בירור היתרה הטעונה בכרטיס המתנה תתאפשר בטלפון 1-800-266-066. מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.
 13. קסטרו לא תהיה אחראית במקרה של אי כיבוד כרטיס המתנה עקב תקלות תקשורת.
 14. ביטול רכישת כרטיס מתנה יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום רכישתו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").
 15. במקרה של החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה – כנגד השבת המוצר יהיה הלקוח זכאי להחלפתו באחר או לזיכוי כספי (ולא לביטול עסקה – היינו, החזר התשלום), זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ולנוהל החזרות והחלפות של קסטרו, כפי שיעודכן מעת לעת.
 16. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
 17. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.
 18. כרטיס שנטען כדין שווה כסף – אנא שימרו עליו במקום בטוח

תקנון כרטיס מתנה Love – Gift Card

 1. חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") ו/או מי מחברות הבנות שלה (יחד להלן: "קבוצת קסטרו-הודיס"), מנפיקה עבור לקוחות קבוצת קסטרו-הודיס כרטיס מתנה מגנטי פלסטי הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח/הרוכש (להלן: "כרטיס המתנה"). כרטיס המתנה ישמש לרכישת שירותים או מוצרים ברשת חנויות קבוצת    קסטרו-הודיס, המנויות על גבי כרטיס המתנה, בהתאם ובכפוף לאמור על גבי הכרטיס ולהוראות תקנון זה.
 2. קסטרו שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתר קסטרו (www.castro.com).
 3. כל אדם שרכש/מחזיק בכרטיס המתנה מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.
 4. מובהר כי תקנון זה חל רק בנוגע לכרטיסי מתנה שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת.
 5. : קסטרו (לא כולל חנויות עודפים), הודיס, קרולינה למקה, טופ טן, איב רושה, אורבניקה, קיקו מילאנו ואקססורייז. רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת והיא המחייבת. כרטיס המתנה ניתן למימוש בכל חנויות רשת קבוצת קסטרו-הודיס, למעט חנויות עודפים (Outlet) (להלן: "החנויות המכבדות"). רשימת החנויות המכבדות העדכנית בכל אחת מרשתות קבוצת קסטרו-הודיס מפורטת באתר האינטרנט של כל אחת מחברות הקבוצה.
 6. לא ניתן לממש את כרטיס המתנה ברכישה באתרי האינטרנט השונים של המותגים בקבוצת קסטרו-הודיס.
 7. הכרטיס ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בחנויות המכבדות, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.
 8. כרטיס המתנה יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986 .
 9. במקרה של מימוש חלקי של כרטיס המתנה (ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה) וההפרש לא עלה על 5% מהסכום בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, יהיה הלקוח זכאי לקבל את העודף במזומן.
 10. תוקפו של כרטיס המתנה הוא לשנתיים מיום הנפקתו. כרטיס מתנה שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד קבוצת קסטרו-הודיס. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.
 11. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות כרטיס המתנה "רכישה מפוצלת", היינו לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס המתנה ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים.
 12. בירור היתרה הטעונה בכרטיס המתנה תתאפשר באתר https://bit.ly/2EwUVvJ ;מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.
 13. קבוצת קסטרו-הודיס לא תהיה אחראית במקרה של אי כיבוד כרטיס המתנה עקב תקלות תקשורת.
 14. ביטול רכישת כרטיס מתנה יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום רכישתו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה"). במקרה של החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה – כנגד השבת המוצר יהיה הלקוח זכאי להחלפתו באחר או לזיכוי כספי (ולא לביטול עסקה – היינו, החזר התשלום), זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ולנוהל החזרות והחלפות של הרשת שבה נקנה והוחזר/הוחלף המוצר, כפי שיעודכן מעת לעת. מובהר, כי זיכוי שיינתן, כלל שיינתן, יהיה תקף אך ורק לרשת שבה נקנה והוחזר/הוחלף המוצר.
 15. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
 16. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.
 17. כרטיס שנטען כדין שווה כסף – אנא שימרו עליו במקום בטוח.